دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > the Form of Cities: Political Economy and Urban Design 

 

 

The Form of Cities: Political Economy and Urban Design

 


این کتاب طراحی شهری در سال 2006 توسط الکساندر کاتبرت(Cuthbert) و در 304 صفحه نگاشته شده است. وی در یکی از دانشگاه های کشور استرالیا و در سیدنی مشغول هستند.
از این مولف در سال 2003 کتابی نیز با عنوان " طراحی شهرها " به چاپ رسیده است.

عنوان کتاب:
 


The Form of Cities: Political Economy and Urban Design


بر طبق نظر نگارنده ، این کتاب سعی می کند دریچه ای نو به سوی تئوری جدیدی از طراحی شهری ارائه کند وسعی می کند دو ترم طراحی شهری - اقتصاد سیاسی فضا را به همدیگر نزدیک کند. این کتاب برای علاقه مندان به مطالعات طراحی شهری در سطح دکتری مفید می باشد.
نویسنده در صفحه 12 و 13 کتاب بر طبق نوع رویکرد و جهت گیری خود نسبت به موضوع مسئله، به نویسندگان مختلف مجموعه متون تخصصی طراحی شهری در سطح بین الملل اشاره کرده و از40 متن کلاسیک طراحی شهری نام می برد که از کار چرمایف - الکساندر در سال 1960 تا جان لنگ در سال 2005 را در برمی گیرد.

1. Chermayeff and Alexander (1960) Community and Privacy
2. Lynch K (1960) Image of the City
3. Mumford L (1961) The City in History
4. Jacobs J (1961) The Death and Life of Great American Cities
5. Cullen G. (1961) Townscape
6. Webber M. (1963) The Place and Non-Place Urban Realm
7. Halprin L. (1963) Cities
8. Buchanan C. (1963) Traffic in Towns
9. Spriergen P. (1965) Urban Design; Architecture of Towns and Cities.
10. Bacon E. (1967) The Design of Cities
11. McHarg I. (1969) Design with Nature
12. Rudofsky B. (1969) Streets for People
13. Sommer R. (1969) Personal Space
14. Halprin L. (1969) RSVP Cycles
15. Proshansky (1970) Environmental Psychology
16. Lynch K. (1971) Site Planning
17. Newman O. (1973) Defensible Space
18. Banham R. (1973) The Architecture of Four Ecologies
19. March L. and Steadman P. (1971) The Geometry of Environment
20. Rappoport A.(1977) Human aspects of Urban Form
21. Venturi R. Scott-Brown, D. and Azenour, S. (1977) Learning from Las Vegas
22. Alexander C. (1977) The Pattern Language
23. Rowe,C. and Koetter, F. (1978) Collage City
24. Norberg-Schultz C. (1979) Genius Loci
25. Krier R. (1979) Urban Space
26. Lynch K. (1981) A Theory of Good City Form
27. Barnett J. (1982) An Introduction to Urban Design.
28. Hillier B. and Hansen, J. (1984) The Social Logic of Space
29. Trancik, R. (1986) Finding Lost Space
30. Alexander C. (1987) A New Theory of Urban Design
31. Broadbent J. (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design
32. Katz P. (1994) The New Urbanism
33. Lang J. (1994) Urban Design : The American Experience
34. Hillier B. (1996) Space is the Machine.
35. Ellin, N. (1996) Postmodern Urbanism
36. Gehl, J. (1987) Life Between Buildings
37. Madanipour A. (1996) Design of Urban Space
38. Dovey, K. (1999) Framing Places
39. Gosling, D with Gosling M.C. (2002) The Evolution of American Urban Design
40. Lang, Jon (2005) Urban Design: A Typology of Procedures and Products

فصل اول این کتاب ارزشمند به مجموعه کتب و جزوات الکترونیکی پرنده سفید اضافه شد.

مقالات تکمیلی از این نویسنده را هم می توانید از نشریه " Urban Design International" دریافت کنید.

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد