دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > بررسی بنیاد های جغرافیایی پدیده وقف در بازارهای ایرانی 

 

 

بررسی بنیاد های جغرافیایی پدیده ی وقف در بازارهای ایرانی

 


بررسی بنیاد های جغرافیایی پدیده ی وقف در بازارهای ایرانی (نمونه موردی:بازار زنجان)
تاثیر وقف بر فضاهای كالبدی شهرهای اسلامی
دكتر ابوالفضل مشكینی
دكتر كیومرث حبیبی
فاطمه لطفی

چكیده
در شكل گیری فضاهای شهرهای اسلامی و ساخت مورفولوژیكی آنها ، عوامل چندی موثر بوده اند.یكی از این عوامل مهم ، عامل وقف می باشد. وقف به عنوان یكی از ارزشهای برجستۀ انسانی به جای مانده از تعالیم اسلامی و سنت نبوی ، علاوه بر داشتن كاركردهای اجتماعی و اقتصادی در شهرهای اسلامی و به ویژه شهرهای ایرانی ، ایفاگر نقش بسیار مهمی در شكل گیری ساخت فضایی آنها بوده است. به گونه ای كه بسیاری از فضاهای عمومی و عام المنفعه كه به عنوان عامل اصلی و پیوند دهندۀ مجموعه عناصر تشكیل دهندۀ شهر به شمار می روند ، دارای مالكیتی وقفی می باشندو این فرهنگ متعالی ، علت ماندگاری و مقاومت آنها در طول تاریخ بوده است.
از جمله عناصر كالبدی مهم در ساخت فضایی شهر های ایرانی ، بازارها می با شند كه سنت وقف در شكل گیری مجموعۀ آنها نقش اساسی داشته است. بازار به عنوان كانو ن بخش مركزی و قلب تپنده واقتصادی شهر ، جایی است كه نقش مهمی در حیات شهرهای ایرانی- اسلامی داشته و در طی تاریخ كهن شهر های ایرانی ، با تكیه بر سنت وقف ، استوار در مركز تبادلات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی شهرهاباقی مانده است. این مقاله سعی دارد تا با تكیه بر روشهای اسنادی و میدانی، ریشه های بنیادین تاثیرگذار پدیدۀ وقف را در بازار زنجان مورد بررسی قرار داده و شیوۀ تاثیر گذاری نظام وقف را در سیر تاریخی بازار زنجان ، مطالعه نماید.كلمات كلیدی :وقف، فضاهای شهری، بازار، بازار زنجان.

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد