دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > كندوكاوي در تعريف طراحي شهري 

 

 

كندوكاوي در تعريف طراحي شهري

 


مولف: دكتر كورش گلكار(1338- استاديار طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي
چاپ اول: پاييز 1378.
ناشر: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.
66 صفحه
كتابخانه ملي ايران: 15455- 78م

فهرست مطالب:
1) مقدمه:
"هدف از اين نوشتار،‌كندوكاو در تعاريف گوناگوني است كه دانشمندان از مفهوم "طراحي شهري" پيشنهاد كرده اند. " (ص1)
در اين بخش نحوه بررسي در هدف تحقيق آمده است .همچنین بر سهل و ممتنع بودن تعريف طراحي شهري اشاره شده است و چون بسياري از صاحبنظران در این مورد تعريف ارايه كرده اند که با نگاهي عميقتر به اين تعاريف، ارايه تعريف واحد و مشخص كه در برگيرنده تمامي خصيصه هاي اين رشته باشد،‌بسيار دشوار است.
در آخر آمده است : كه براي شناخت محورها و خصايص مورد مناقشه صاحبنظران،‌ در اين پژوهش از روش "تحليل محتوا" استفاده كرده است . يعني از بين آثار مكتوب كساني كه در اين زمينه صاحب انديشه و كلام هستند،‌ ساختمايه هاي اصلي مفهوم طراحي شهري را بيرون كشيده و آنها را مقايسه كرده است.

2) زمينه ظهور و رواج رشته طراحي شهري
الف- بسياري از نظريه پردازان طراحي شهري را به عنوان واكنشي درقبال شكست جنبش معماري مدرن مي دانند. كه تكوين و رشد آن به دليل توجه روز افزون به واقعيتي كه معماري مدرن ازآن غافل بوده است: تجربه انساني شهر.
ب- تعدادی ديگری معتقدند كه اين رشته از عدم توفيق رشته برنامه ريزي شهري در پرداختن و سامان دهي محيط مصنوع نشات گرفته است.
پ- شكاف و فاصله بين معماري و برنامه ريزي شهري نیز يكي از مهمترين دلايل پيدايش اين حرفه معرفي شده است.
به طور كلي دلايل ايجاد و رونق اين رشته به دو دسته عوامل متقدم و عوامل متاخر تقسيم شده اند. عوامل متقدم همان علل پديد آورنده اين رشته هستند و عوامل متاخر باعث تداوم و رواج آن شده اند.
(تاريخ شكل گيري رسمي اولين دوره هاي طراحي شهري در امريكا و در دهه 1960 عنوان شده است)

3) تعاريف متقدمان از طراحي شهري(بخشي و جزء گرايانه)
- اولين تلقي ها از طراحي شهري تحت عنوان "معماري بزرگ" (خاص معدودي معماران بزرگ زمان) ياد شده است.
- طراحي فضاي بين ساختمانها از ديگر تعاريف اين دوره بوده است.
- يكي از مفاهيم اصلي طراحي شهري،‌ مفهوم "ايجاد ارتباط" كه در تعريف كلارنس اشتاين(1955) آمده است : " طراحي شهري هنر خلق ارتباط بين ابنيه با يكديگر و همچنين خلق ارتباط بین ابنيه و قرارگاه طبيعيشان مي باشد،‌به نحوي كه امكان زندگي معاصر فراهم آيد."
- خصلت زيبايي شناختي هم يكي از مهمترين خصايص طراحي شهري در تعاريف بوده است. ( گوت هايم Gutheim 1963 )
- خصيصه سه بعدي بودن از متداول ترين ويژگيهاي مورد اشاره صاحبنظران بوده است.
- "بزرگي موقعيت مداخله"
- بطور كلي در تعاريف متقدم اين رشته، يا تاكيد بر فرم و يا عملكرد بوده است. در صورتي كه بعدها توسط متاخران اين امر رد شده است.

4) خصيصه هاي بنيادين طراحي شهري.
در اين فصل 9خصيصه اصلي طراحي شهري تبيين شده است.

5) تعاريف متاخران از طراحي شهري ( جامع و كل گرا)

6) نتيجه گيري
در فصل آخر مولف سه مولفه اصلي را به عنوان مولفه هاي سازنده كيفيت كلي طراحي شهري نام برده است:
-كيفيات عملكردي
-كيفيات تجربي-زيباشناختي
-كيفيات زيست محيطي
در نهايت تعريف پيشنهادي خودش را اينطور عنوان كرده است:
"طراحي شهري فعاليتي است ميان رشته اي و گروهي كه توامان در برگيرنده فرآيند مسئله گشايي و راه حل هايي (فرآورده هايي) است كه هدفشان سازمان بخشي كالبدي عرصه عمومي شهري به نحوي است كه موجب ارتقاي كيفيات عملكردي،‌ زيست محيطي و تجربه زيباشناختي مكانهاي شهري گردد."

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد