دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > مجموعه مقالات توسعه شهری 

 

 

جلد اول کتاب مجموعه مقالات توسعه شهرى [ 1387-12-21 ]

 


جلد اول کتاب "مجموعه مقالات توسعه شهري" منتشر شد. به گزارش روابط عمومى جامعه مهندسان مشاور ايران اين کتاب که از سوى کميته پژوهش توسعه شهرى گروه شهرسازى جامعه منتشر شده در 250 صفحه به مجموعه کتاب هاى شهرسازى پيوسته است.
کتاب "مجموعه مقالات توسعه شهري" علاوه بر مجموعه اى از مقالات از شهرسازان ايرانى، حاوى يک نظرخواهى با دو پرسش است که از سوى تعدادى از مهندسان مشاور شهرساز پاسخ گفته شده که علاوه بر غنى کردن کتاب، اقدامى بديع به شمار مى رود.
در پيشگفتار جلد اول کتاب مذکور به قلم کميته پژوهش و توسعه شهرى با موضوع ويژه"تحقق پذيرى طرح هاى شهري" آمده است:
در بازنگرى طرح هاى تفضيلى اصفهان،تهران و شيراز اين پرسش شکل گرفت که محتوا و شيوه فنى مداخله طرح هاى توسعه شهرى در ايران امروز چه بايد باشد تا اين طرح ها تحقق پذير شوند؟
«کميته پژوهش توسعه شهري» تشکلى است که با حضور جمعى از حرفه مندان حيطه برنامه ريزى و مديريت شهرى، که در پاسخ به اين پرسش بنيادين شکل گرفته است.
ناشر کتاب مجموعه مقالات توسعه شهرى که جامعه مهندسان مشاور ايران است آن را در 1000 نسخه و با قيمت مناسب 3 هزار تومان به بازار کتاب فرستاده است.

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد