دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > موضوعات اقتصادی ،مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی 

 

 

موضوعات اقتصادی،مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

 


پیش گفتار:
سياست توسعه دروني ( درون زا ) شهرها ، در مقايسه با ساير سياست هاي توسعه شهري از مزيت نسبي لازم برخوردار است . بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري يكي از برنامه هاي اصلي و عمده ترين راه كار اجرايي تحقق سياست توسعه شهري است ، ليكن پديده اي چندوجهي ، پيچيده و داراي ابعاد مختلف كالبدي و غيركالبدي است كه به رغم گسترده و قوي بودن ابعاد غيركالبدي و جايگاه اصيل و واقعي آن در اجراي سياست هاي توسعه شهري ، كمتر به آن پرداخته شده و تاكنون حتي يك كتاب در اين زمينه منتشر نشده است .
سازمان عمران و بهسازي شهري ايران وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي ، به دليل اهميت ابعاد غيركالبدي و لزوم توجه برنامه ريزان و مديران شهري به آنها ، در اجراي وظايف ترويجي خود در زمينه احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي ، فرسوده و ناكارآمد شهري و آموزش مديران شهري با مشاركت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اولين گام خود را در اين راه برداشته است وكتاب « موضوعاتِ اقتصادي ، مالي و مديريتي در بهسازي و نوسازيِ بافت هاي فرسودة شهري » كه به بررسي جنبه هاي اقتصادي ، مالي و سرمايه گذاري و مديريتي برنامه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري مي پردازد را در دست انتشار دارد و به زودي به برنامه ريزان ، مديران شهري ، دانش پژوهان ، محققان و دانشجويان رشته هاي مرتبط و عموم علاقمندان ارائه مي نمايد .
كتاب مذكور كه حاصل تجارب چندين وچند ساله سازمان عمران و بهسازي شهري ايران وزارت مسكن و شهرسازي بوده و با تلاش و همت آقاي دكتر محمد آئيني از كارشناسان برجسته حوزه برنامه ريزي و توسعه شهري و دانش آموخته مباحث مالي و سرمايه گذاري و معاون برنامه ريزي و توسعه آن سازمان تاليف شده است . پروفسور مهدي تقوي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در يادداشت آغازين كتاب چنين نگاشته است:
« . . . گروه بسياري از مردم ، در واحدهايي زندگي مي كنند كه امروزه از استانداردهاي نوين ساختمان فاصله زيادي دارند . بخاطر كم درآمدي اين مردم و توان اعتباردهي پايين بازارهاي سرمايه در ايران ، نوسازي اين واحدها به سرعت انجام نمي گيرد و معضل بافت هاي فرسوده و مسكن نامناسب براي بسياري هنوز وجود دارد .
اين كتاب مقدمه اي براي آگاهي از چگونگي مقابله با اين مشكل مي باشد . در بخش اول آن صرفه هاي اقتصادي ناشي از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و افزايش بهره وري زمين در شهرها و در بخش دوم روش هاي تامين منابع مالي جهت اين نوسازي و در بخش سوم مديريت اين نوسازي مورد بحث قرار مي گيرد.
نكته حائز اهميت در اين كتاب ، نگاهي نو به ساختار مديريتي و توجه عميق به مباحث تامين مالي طرح هاي بهسازي و نوسازي شهري و معرفي چندين ابزار نوين در اين حوزه كه با توجه و حمايت ويژه مسئولين دولتي مي تواند در بازار سرمايه كشور به كار گرفته شوند .

 
 

<<بازگشت
پاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل